Skip Navigation LinksHome - Lumang Tipan - 1 Hari - Kabanata 17 previous page            next page

1 Hari 17: 1-24

Sinugo ng Diyos si Propeta Elias

               1 Si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. a Sinabi niya kay Ahab, "Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hangga't hindi ko sinasabi."

               2 Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elias, 3 "Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Carit, sa silangan ng Jordan. 4 Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain."

               5 Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Carit, sa silangan ng Jordan. 6 Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, at sa batis naman siya umiinom. 7 Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis.

Pinapunta si Elias sa Sarepta

               8 Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, 9 "Umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon." 10 Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lunsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" 11 Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay."

               12 Sumagot ang babae, "Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos ñ na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay."

               13 Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay, at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. 14 Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel:

Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan,
at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan
hanggang hindi sumasapit ang takdang araw
na papatakin na ni Yahweh ang ulan."

  1 Hari 17:22-23 - Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata, at ibinalik sa kanyang ina saka sinabing, "Narito ang anak mo, buhay na siya."

               15 Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. 16 Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias.

Binuhay ni Elias ang Anak ng Biyuda

               17 Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng biyuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. 18 Kaya't sinabi ng babae kay Elias, "Anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak?"

               19 "Akin na ang bata," sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata, ipinanhik sa itaas, sa silid na kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan 20 at nanalangin, "Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaing nagmagandangloob sa akin?" 21 Tatlong beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito: "Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito." 22 Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata.

               23 Inakay ni Elias ang bata, at ibinalik sa kanyang ina saka sinabing, "Narito ang anak mo, buhay na siya."

               24 At sumagot ang babae, "Tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos, at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo."

a taga-Tisbe sa Gilead: o kaya'y mamamayan ng Gilead.

ñ Saksi si Yahweh...Diyos: o kaya'y Hangga't si Yahweh na inyong Diyos ay nabubuhay.

17:1 Josue 5:17

17:9 Lucas 4:25,26

17:21 2 Hari 4:34,35

previous page            next page

Mga Kabanata: 1 Hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

Lumang Tipan: Gen | Exo | Lev | Bil | Deut | Jos | Huk | Ruth | 1 Sam | 2 Sam | 1 Ha | 2 Ha | 1 Cro | 2 Cro | Ez | Neh | Est | Job | Awit | Kaw | Manga | Aw ni S | Isa | Jer | Panag | Eze | Dan | Hos | Joel | Amos | Oba | Jon | Mik | Nah | Hab | Zef | Hag | Zac | Mal

Deuterocanonico: Tb | Jdt | Estg | Kar | Ecc | Bar | Lih Jer | Aw ng 3 Kab | Su | Bel | 1 Mcb | 2 Mcb

Bagong Tipan: Mt | Mc | Lu | Jn | Gw | Ro | 1 Cor | 2 Cor | Ga | Ef | Fil | Co | 1 Tes | 2 Tes | 1 Tim | 2 Tim | Tito | Filem | Heb | San | 1 Ped | 2 Ped | 1 Jn | 2 Jn | 3 Jn | Ju | Pah