Skip Navigation LinksHome - Lumang Tipan - Mga Awit previous page            next page

Mga Awit

Panimula:

               Ang aklat ng Mga Awit ay himnaryo at aklat-panalangin ng Biblia. Ito ay sinulat ng iba't ibang manunulat sa loob ng mahabang panahon. Ang mga awit at mga panalanging ito'y tinipon at ginamit ng bansang Israel sa kanilang pagsamba, hanggang sa isama ang mga ito sa Kasulatan.

               Maraming uri ang mga tulang ito: mga awit ng pagpupuri at pagsamba; mga panalangin ng paghingi ng tulong, pag-iingat, pagliligtas at kapatawaran; mga awit ng pasasalamat sa mga pagpapala ng Diyos; at mga kahilingan para parusahan ang kanilang mga kaaway. Ang mga panalanging ito ay dalawang uri. Ang pampersonal na panalangin ay naglalarawan ng nakatagong damdamin ng isang tao. Samantala, ang pambansang panalangin ay kumakatawan naman sa pangangailangan at damdamin ng buong sambayanan ng Diyos.

               Marami sa mga awit na ito ay pinapaniwalaang kinatha at inawit ni Haring David, mula sa iba't-ibang panahon ng kanyang buhay. May mga pagkakataon na nakasaad sa mga awit na ito ang mga ginamit na instrumento at pamamaraan ng pag-awit.

               Ginamit ni Jesus ang mga awit, binanggit ng mga sumulat ng mga aklat sa Bagong Tipan, at naging mahalagang aklat para sa pananambahan ng mga Cristiano buhat sa simula.

Nilalaman:

               Ang 150 awit ay hinati sa limang pangkat:

previous page            next page

Mga Kabanata: Awit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150

Lumang Tipan: Gen | Exo | Lev | Bil | Deut | Jos | Huk | Ruth | 1 Sam | 2 Sam | 1 Ha | 2 Ha | 1 Cro | 2 Cro | Ez | Neh | Est | Job | Awit | Kaw | Manga | Aw ni S | Isa | Jer | Panag | Eze | Dan | Hos | Joel | Amos | Oba | Jon | Mik | Nah | Hab | Zef | Hag | Zac | Mal

Deuterocanonico: Tb | Jdt | Estg | Kar | Ecc | Bar | Lih Jer | Aw ng 3 Kab | Su | Bel | 1 Mcb | 2 Mcb

Bagong Tipan: Mt | Mc | Lu | Jn | Gw | Ro | 1 Cor | 2 Cor | Ga | Ef | Fil | Co | 1 Tes | 2 Tes | 1 Tim | 2 Tim | Tito | Filem | Heb | San | 1 Ped | 2 Ped | 1 Jn | 2 Jn | 3 Jn | Ju | Pah