Skip Navigation LinksHome - Lumang Tipan - Isaias previous page            next page

Ang Aklat ng Isaias

Panimula:

               Ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na nanirahan sa Jerusalem noong huling bahagi ng ikawalong siglo B.C. Ito ay nahahati sa tatlong pangunahing bahagi:

               1) Kabanatang 1-39: Sumasakop ito sa panahon na ang Juda, ang kaharian sa timog ay pinagbabantaan ng Asiria. Nakita ni Isaias na hindi lamang ang lakas ng Asiria ang tunay na banta sa buhay ng Juda, kundi ang kasalanan at pagsuway ng mga tao at ang kawalan nila ng pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng madamdaming pangungusap at pagkilos ng propeta, nanawagan siya sa mga tao at sa kanilang mga pinuno na mamuhay na may katuwiran at katarungan. Binalaan din sila na ang pagsuway sa Diyos ay tiyak na maghahatid sa kapahamakan at pagkawasak. Ipinahayag din ni Isaias ang pag-iral ng pandaigdig na kapayapaan at ang pagdating ng isang huwarang hari buhat sa lipi ni David.

               2) Kabanatang 40-55: Isinasaad dito ang tungkol sa panahon ng pagkatapon sa Babilonia ng maraming taga-Juda; halos mawalan sila ng pag-asa habang nakatira doon. Ipinahayag ng propeta na palalayain sila ng Diyos at ibabalik sa kanilang tahanan sa Jerusalem upang magpanibagong-buhay. Ang isang natatanging paksa sa bahaging ito ay tungkol sa Diyos na Panginoon ng kasaysayan, at ang kanyang plano para sa kanyang bayan: Sa pamamagitan nila ay lalasap ng mga pagpapala ang lahat ng bansa. Kabilang sa pinakabantog na mga talata sa Lumang Tipan ang mga bahaging nagsasaad tungkol sa "Lingkod ni Yahweh."

               3) Kabanatang 56-66: Ang malaking bahagi nito'y tungkol sa mga taong nakabalik sa Jerusalem at naghahanap ng katiyakan na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa kanila. Hinahangad dito ang pag-iral ng katuwiran at katarungan, at ang paggunita sa Araw ng Pamamahinga, paghahandog, at pananalangin. Ang natatanging teksto sa 61:1-2 ay ginamit ni Jesus sa pagsisimula ng kanyang ministeryo upang ipahayag ang pagkatawag sa kanya ng Diyos.

Nilalaman:

previous page            next page

Mga Kabanata: Isaias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66

Lumang Tipan: Gen | Exo | Lev | Bil | Deut | Jos | Huk | Ruth | 1 Sam | 2 Sam | 1 Ha | 2 Ha | 1 Cro | 2 Cro | Ez | Neh | Est | Job | Awit | Kaw | Manga | Aw ni S | Isa | Jer | Panag | Eze | Dan | Hos | Joel | Amos | Oba | Jon | Mik | Nah | Hab | Zef | Hag | Zac | Mal

Deuterocanonico: Tb | Jdt | Estg | Kar | Ecc | Bar | Lih Jer | Aw ng 3 Kab | Su | Bel | 1 Mcb | 2 Mcb

Bagong Tipan: Mt | Mc | Lu | Jn | Gw | Ro | 1 Cor | 2 Cor | Ga | Ef | Fil | Co | 1 Tes | 2 Tes | 1 Tim | 2 Tim | Tito | Filem | Heb | San | 1 Ped | 2 Ped | 1 Jn | 2 Jn | 3 Jn | Ju | Pah