Skip Navigation LinksHome - Bagong Tipan - Juan previous page            next page

Ang Magandang Balita ayon kay Juan

Panimula:

               Ipinapakilala ng Magandang Balita ayon kay Juan na si Jesus ang walang-hanggang Salita ng Diyos, "naging tao at nanirahan sa piling namin." Sinulat ang aklat na ito upang ang mga babasa ay sumampalataya na si Jesus ang ipinangakong Tagapagligtas, ang Anak ng Diyos, at sa pamamagitan niya ay magkaroon sila ng buhay na walang hanggan (20:31).

               Ang unang bahagi ng aklat na ito ay naglalahad ng iba't-ibang himala na nagpapatunay na si Jesus nga ang ipinangakong Tagapagligtas, ang Anak ng Diyos. Kasunod nito ay ang mga paliwanag tungkol sa mga himala. Sa bahaging ito'y inilalahad kung paanong may mga nanalig kay Jesus at naging mga tagasunod niya. May iba namang ayaw manalig, at sa halip ay sinalungat pa siya. Nakatala sa kabanatang 13hanggang17 ang huling gabi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad at ang kanyang kakaibang pakikisama sa kanila. Nang gabing iyon, pinalakas niya ang kanilang loob upang maging handa sila sa mga darating na pangyayari. Sa mga huling kabanata naman ay iniuulat ang pagdakip, paglilitis at pagpako sa kanya sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang maraming pagpapakita niya sa mga alagad matapos na siya'y muling mabuhay.

               Ang kuwento tungkol sa babaing nahuling nangangalunya (8:1-11) ay nakapaloob sa panaklong sapagkat ito ay wala sa maraming matatandang manuskrito at mga unang salin, at sa iba namang manuskrito ay sa ibang bahagi ito matatagpuan.

               Binibigyang-diin ng Magandang Balita ayon kay Juan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo, isang kaloob na ngayon pa'y nagpapasimula na at natatanggap ng mga tumutugon sa panawagan ni Jesus, ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay. Natatangi sa aklat na ito ang matalinhagang paggamit ng karaniwang bagay tulad ng tubig, tinapay, ilaw, pastol at kanyang mga tupa, puno ng ubas at ang bunga nito, upang ilarawan at ituro ang mga katotohanang espirituwal.

Nilalaman:

previous page            next page

Mga Kabanata: Juan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Lumang Tipan: Gen | Exo | Lev | Bil | Deut | Jos | Huk | Ruth | 1 Sam | 2 Sam | 1 Ha | 2 Ha | 1 Cro | 2 Cro | Ez | Neh | Est | Job | Awit | Kaw | Manga | Aw ni S | Isa | Jer | Panag | Eze | Dan | Hos | Joel | Amos | Oba | Jon | Mik | Nah | Hab | Zef | Hag | Zac | Mal

Deuterocanonico: Tb | Jdt | Estg | Kar | Ecc | Bar | Lih Jer | Aw ng 3 Kab | Su | Bel | 1 Mcb | 2 Mcb

Bagong Tipan: Mt | Mc | Lu | Jn | Gw | Ro | 1 Cor | 2 Cor | Ga | Ef | Fil | Co | 1 Tes | 2 Tes | 1 Tim | 2 Tim | Tito | Filem | Heb | San | 1 Ped | 2 Ped | 1 Jn | 2 Jn | 3 Jn | Ju | Pah