Skip Navigation LinksHome - Lumang Tipan - Mga Kawikaan previous page            next page

Mga Kawikaan

Panimula:

               Ang aklat ng Mga Kawikaan ay kalipunan ng mga turo kung papaano mamuhay ng matuwid at kalugud-lugod sa Diyos. Karamihan nito'y tumatalakay sa mga bagay na praktikal at pang-araw-araw. Nagsisimula ito sa pagpapaalalang, "Upang magkaroon ng kaalaman, unahin ang paggalang at pagsunod kay Yahweh," at nagpapatuloy sa pagtalakay sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon at kabutihang-asal. Ang mga kasabihang ito'y naghahayag sa malalim na kaalaman ng mga unang guro ng Israelita tungkol sa kilos ng isang taong marunong. Ang ilan sa mga ito ay may kinalaman sa pangangalakal, sa ugnayang pampamilya, at pakikitungo sa kapwa. Ang iba nama'y tungkol sa magandang pag-uugali at ang iba naman ay tungkol sa pagpipigil sa sarili. Maraming banggit tungkol sa mga katangiang tulad ng pagpapakumbaba, pagtitiyaga, paglingap sa mahihirap, at katapatan sa mga kaibigan.

Nilalaman:

previous page            next page

Mga Kabanata: Kawikaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Lumang Tipan: Gen | Exo | Lev | Bil | Deut | Jos | Huk | Ruth | 1 Sam | 2 Sam | 1 Ha | 2 Ha | 1 Cro | 2 Cro | Ez | Neh | Est | Job | Awit | Kaw | Manga | Aw ni S | Isa | Jer | Panag | Eze | Dan | Hos | Joel | Amos | Oba | Jon | Mik | Nah | Hab | Zef | Hag | Zac | Mal

Deuterocanonico: Tb | Jdt | Estg | Kar | Ecc | Bar | Lih Jer | Aw ng 3 Kab | Su | Bel | 1 Mcb | 2 Mcb

Bagong Tipan: Mt | Mc | Lu | Jn | Gw | Ro | 1 Cor | 2 Cor | Ga | Ef | Fil | Co | 1 Tes | 2 Tes | 1 Tim | 2 Tim | Tito | Filem | Heb | San | 1 Ped | 2 Ped | 1 Jn | 2 Jn | 3 Jn | Ju | Pah