Skip Navigation LinksHome - Bagong Tipan - Mateo previous page            next page

Ang Magandang Balita ayon kay Mateo

Panimula:

               Ang Magandang Balita ayon kay Mateo ay naglalahad na si Jesus ang katuparan ng ipinangakong pagliligtas ng Diyos sa mga aklat ng Lumang Tipan. Sa pamamagitan ng paggamit ng maraming talatang hango sa Lumang Tipan, binigyang-diin ng sumulat ng aklat na ito na si Jesus na taga-Nazaret ang hinihintay na Manunubos ng bansang Israel, ang bayang hinirang ng Diyos. Subalit kahit na si Jesus ay isinilang at namuhay sa lupain ng mga Judio, ang Magandang Balitang ito ay hindi lamang para sa kanila kundi para sa lahat ng tao.

               Maingat na inilalahad sa aklat ni Mateo ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus: ang pagsilang, ang pagbautismo at ang pagtukso sa kanya, ang kanyang pangangaral, pagtuturo, at pagpapagaling ng mga tao sa Galilea at sa iba pang mga lugar. Inilalahad din dito ang paglalakbay ni Jesus mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem at ang mga pangyayari sa loob ng huling linggo ng kanyang buhay dito sa lupa. Ito'y nagtatapos sa kanyang pagkapako sa krus, muling pagkabuhay, at pagsusugo sa kanyang mga alagad.

               Sa Aklat na ito, si Jesus ay ipinakikilala bilang dakilang Guro na may kapangyarihang magpaliwanag ng Kautusan ng Diyos at mangaral tungkol sa kaharian ng langit. Ang mahahalagang turo ni Jesus na nilalaman ng aklat na ito ay nahahati sa limang pangkat: (1) ang Sermon sa Bundok na tumatalakay sa mga katangian, tungkulin, karapatan, at kahihinatnan ng mga taong pinaghaharian ng Diyos (kabanata 5--7);(2) mga tagubilin sa labindalawang alagad tungkol sa kanilang mga dapat gawin (kabanata 10);(3) mga talinghaga ukol sa Paghahari ng Diyos (kabanata 13);(4) mga turo tungkol sa kahulugan ng pagiging alagad (kabanata 18); at (5) mga turo tungkol sa magiging wakas ng kasalukuyang panahon at sa nalalapit na Paghahari ng Diyos (kabanata 24--25).

               Pinapaniwalaang isinulat ni Mateo ang aklat na ito unang-una para sa mga Judio upang sila'y sumampalataya na si Jesu-Cristo ang katugunan ng matagal na nilang hinihintay na pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayang pinili.

Nilalaman:

previous page            next page

Mga Kabanata: Mateo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Lumang Tipan: Gen | Exo | Lev | Bil | Deut | Jos | Huk | Ruth | 1 Sam | 2 Sam | 1 Ha | 2 Ha | 1 Cro | 2 Cro | Ez | Neh | Est | Job | Awit | Kaw | Manga | Aw ni S | Isa | Jer | Panag | Eze | Dan | Hos | Joel | Amos | Oba | Jon | Mik | Nah | Hab | Zef | Hag | Zac | Mal

Deuterocanonico: Tb | Jdt | Estg | Kar | Ecc | Bar | Lih Jer | Aw ng 3 Kab | Su | Bel | 1 Mcb | 2 Mcb

Bagong Tipan: Mt | Mc | Lu | Jn | Gw | Ro | 1 Cor | 2 Cor | Ga | Ef | Fil | Co | 1 Tes | 2 Tes | 1 Tim | 2 Tim | Tito | Filem | Heb | San | 1 Ped | 2 Ped | 1 Jn | 2 Jn | 3 Jn | Ju | Pah