Skip Navigation LinksHome - Mga Dagdag Kaalaman - Talaan ng Mga Salita

Talaan ng mga Salita:

Abib - Unang buwan sa kalendaryong Hebreo, katumbas ng kalahatian ng Marso hanggang kalahatian ng Abril. Tinatawag din itong Nisan.
Adar - Ikalabindalawang buwan sa kalendaryong Hebreo, katumbas ng kalahatian ng Pebrero hanggang kalahatian ng Marso.
Agata - Mamahaling bato na may iba-ibang kulay, ngunit karaniwa'y puti at kulay-lupa.
Alabastro - Batong manilaw-nilaw at di-lubhang matigas. Ito'y ginagawang plorera at sisidlan ng mamahaling pabango at pomada.
Aloe - Pabangong inilalagay ng mga Judio sa damit ng bangkay.
Ametista - Mamahaling bato na karaniwa'y kulay-ube o murado.
Amen - Salitang Hebreo na may diwang pagpapatunay o pagpapatibay sa isang bagay. Sa Pahayag 3:14 ito'y ginamit bilang isang katawagan kay Cristo.
Apostol - Sugong mangangaral. Ito ang tawag sa labindalawang alagad ni Jesus, gayon din kay Pablo at sa iba pang manggagawang Cristiano.
Areopago - Isang burol sa Atenas at dakong pulungan ng konseho ng lunsod. Nang lumaon, ito na rin ang tawag konseho, bagaman hindi na rito nagpupulong.
Ashera - Diyosa ng kasaganaan na sinasamba ng mga Cananeo. Matapos masakop ng mga Hebreo ang Canaan, marami sa kanila ang sumamba na sa diyus-diyusang ito.
Astarte - Diyosa ng kasaganaan at digmaan na sinasamba ng maraming nakatira sa matandang lupain ng Punong Silangan.
Ayuno - Hindi pagtikim ng pagkain o inumin sa loob ng isang panahon ayon sa panata ng gumagawa nito.Ito ay may kinalalaman sa relihiyon.
Baal - Ang diyus-diyusang ng kasaganaan na sinasamba ng mga Cananeo. Matapos masakop ng mga Hebreo ang Canaan, marami sa kanila ang sumamba na sa diyus-diyusang ito.
Baal-ng-Tipan - Sa pangalang ito nakikilala ng mga taga-Siquem si Baal.
Bal - Ikawalong buwan sa kalendaryong Hebreo, katumbas ng kalahatian ng Oktubre hanggang kalahatian ng Nobyembre..
Balsamo - Punongkahoy na kinukunan ng dagtang ginagawang pabango at gamot.
Beelzebul - Tawag sa diyablo na puno ng masasamang espiritu.
Berilo - Mamahaling bato na karaniwa'y berde o berdeng maasul-asul.
Calamo - Mabangong halaman na mahahaba ang dahon.
Cesar - Taguri sa mga emperador ng Roma, tulad ng Augusto Cesar.
Cristo - Salitang Griego na ang kahuluga'y "Pinahiran", at katumbas ng "Mesias" sa wikang Hebreo. Pinapahiran ng langis ang sinumang itinalaga sa isang tanging gawain. Si Jesus ay tinatawag na Cristo sapagkat siya ang pinili ng Diyos na maging Tagapagligtas at Panginoon.
Kaban ng Tipan - Sisidlang parang baul, yari sa kahoy na akasya at balot ng lantay na ginto. Dito nakalagay ang mga tapyas na bato kinasusulatan ng sampung utos.
Kalalimang Walang Hanggan - Isang malalim na hukay. Ayon sa turo ng mga Judio, dito ikinukulong ang masasamang espiritu hanggang sa igawad sa kanila ang pangwakas na hatol.
Kalsedonia - Mamahaling bato na karaniwa'y kulay-abo o gatas.
Kamanyang - Mamahaling pansuob o insenso mula sa dagta ng isang punong-kahoy, na inangkat pa sa Arabia.
Kapitel - Ang itaas na bahagi ng haliging tumutukod sa bubungan.
Kasia - Balat ng isang uri ng punong-kahoy; ito'y mabango at ginagamit na panimpla sa pagkain, tulad ng kanela.
Kasulatan, Mga - Sa Bagong Tipan, ito'y tumutukoy sa mga tanging babasahing Judio, na kilala ng mga Cristiano bilang "Ang Matandang Tipan". Tinatawag ding kautusan (o ang Kautusan ni Moises) at ng mga propeta (Mateo 5:17, Mateo 7:12,Lucas 2:22, Lucas 24:44,Gawa 13:15, Gawa 28:23,) ang Banal na Kasulatan ( Roma 1:2;2 Timoteo 3:15), ang matandang tipan ( 2 Corinto 3:14).Kung "kasulatan" lamang, ang tinutukoy ay isang bahagi sa Matandang Tipan.
Kautusan - Tawag ng mga Judio sa unang limang aklat ng Matandang Tipan, tinatawag ding "Mga Aklat ni Moises". Kung minsan, iniuukol ito sa buong Matandang Tipan.
Kislev - Ikasiyam na buwan sa kalendaryong Hebreo, katumbas ng kalahatian ng Nobyembre hanggang kalahatian ng Disyembre.
Koral - Marikit na bato na matatagpuan sa dagat; ito'y karaniwang ginagamit na palamuti sa alahas.
Kornalina - Mamahaling bato na karaniwa'y pula.
Dakong Kabanal-banalan - Ang kaloob-loobang silid sa tabernakulo. Dito nakalagay ang Kaban ng Tipan. Tanging ang Dakilang Saserdote ang maaring pumasok dito, at ito'y minsan lamang sa isang taon, sa Araw ng Paghahandog para sa kasalanan.
Dagat ng mga Tambo - Tumutukoy sa alinman sa (1) isang hanay ng mga lawa at dagat-dagatan sa pagitan ng bunganga ng Look ng Suez at ng Dagat Mediteraneo-ang dakong ito ang ipinalalagay na pinangyarihan ng mga inilalarawang pangyayari sa Exodo 13;(2) ang Look ng Suez, (3) ang Look ng Aqaba.
Diana - Pangalang Griego ng diyosa ng kasaganaan, sinasamba lalo na sa Asia Menor.
Dragon - Ayon sa matandang alamat, ito'y halimaw na parang dambuhalang butiki. Tinatawag din itong malaking ahas at lumilitaw bilang isang anyo ng Diyablo (Pahayag 12:3-13:4;Pahayag 20:2-3).
Efod - Ang katawagang Hebreo na literal na isinaling "efod" ay walang tiyak na kahulugan sa ilang talatang kinakikitaan dito. Karaniwan itong tumutukoy sa bahagi ng kagayakan ng saserdote; ito'y ipinapatong sa balikat ng Pinakapunong Saserdote at may kaugnayan sa tinatawag na Urim at Tumim. Sa ilang talata naman, ang efod ay tumutukoy sa isang bagay na kaugnay sa pagsamba; sa ibang bahagi naman, malinaw na tumutukoy ito sa bagay na ginagamit para mahulaan ang magaganap na mga pangyayari.
Elul - Ikaanim na buwan sa kalendaryong Hebreo, katumbas ng kalahatian ng Agosto hanggang kalahatian ng Setyembre.
Epicureo - Mga tagasunod ni Epicuro (namatay noong 270 B.C.). Ipinangaral nito na ang kaligayahang panlupa ang pinakamabuting bagay sa buhay ng tao.
Eskriba - Tagapagturo at tagapagpaliwanag ng mga aralin sa Matandang Tipan, lalo na ng unang limang aklat. Sinisipi nila para sa iba ang mga kasulatan. Ang mga hari noong unang panahon ay may mga eskriba na naghahanda ng mga opisyal na kasulatan, at ilan sa kanila ang naging matataas na tauhan sa palasyo.
Etanim - Ikapitong buwan sa kalendaryong Hebreo, katumbas ng kalahatian ng Setyembre hanggang kalahatian ng Oktubre. Ang isa pang tawag dito ay Tisri.
Eunuko - Tawag sa lalaking hindi maaring makipagtalik sa babae. Kadalasan, mga euniko ang ginagawang pinuno ng harem ng mga hari noong unang panahon, at ikinapit na sa gayong mga tauhan sa palasyo anuman ang kanilang seksuwal na kalagayan.
Granada - Prutas na sinlaki ng mansanas, matigas ang balat at puno ng makatas na buto.
Hades - Salitang Griego na ang kahuluga'y daigdig ng mga patay, kaumbas ng Sheol sa wikang Hebreo.
Hain, Handog - Sa gawaing panrelihiyon, ito'y hain na karaniwang sinusunog sa dambana bilang pasasalamat, patungkol sa kapayapaan, kabayaran sa pangako o kaya'y pantubos sa kasalanan. May pagkakataong ang bahagi nito'y pinagsasaluhan ng mga tao at saserdote.
Haspe - Mamahaling bato na may iba-ibang kulay. Ang haspeng binabanggit sa Biblia ay alinman sa berde ang kulay o batong malinaw.
Hentil - Tawag ng mga Judio sa sinumang hindi Judio.
Hermes - Isa sa mga diyus-diyusan ng mga Griego; ito rin ang mensahero ng iba pang diyus-diyusan ng mga Griego.
Ikapu - Ang ikasampung bahagi ng kinikita o inani, ibinibigay bilang pagkilala sa pagmamay-ari ng Diyos sa lahat ng bagay
Isopo - Mababang halaman at karaniwang ginagamit na pangwisik.
Lebadura - Pampaalsa sa minasang harina o galapong. Sa mga bagay na panrelihiyon, ito'y may mabuti o masamang kahulugan. Sa talinghaga ng lebadura, ang kahuluga'y paglago ng kaharian. Ngunit sa paghahandog, ito'y pinaiiwasan sapagkat tanda ng kasamaan.
Levita - Isang tao buhat sa angkan ni Levi at katulong ng mga sasedote sa mga gawain sa templo.
leviticong Saserdote - Saserdoteng Hebreo mula sa angkan ni Levi. Lahat ng saserdote ay nararapat magmula sa angkan ni Levi, ngunit nang lumaon, hindi naging saserdote ang lahat ng kabilang sa angkan ni Levi.
Lino - Isang uri ng mababang halaman na pinagkukunan ng mga himaymay na hinahabi upang gawing balabal.
Lira - Isang uri ng panugtog.
Lunsod ni David - Sa Lumang Tipan, ito'y tumutukoy sa bahagi ng lunsod ng Jerusalem na naagaw ni Haring David mula sa mga Jebuseo. Sa Bagong Tipan, ito ang Betlehem, nayong nilakhan ni David; dito ipinanganak si Jesus.
Makasalanan, Mga - Sa Ebanghelyo, ito'y tumutukoy sa mga Judiong itinakwil at pinagbawalang sumamba sa sinagoga sapagkat nilabag nila ang mga batas tungkol sa pagkaing di nararapat kainin at sa pakikiisa sa mga hindi Judio, Hinahamak sila ng kapwa nila Judio, at si Jesus ay pinuna dahil sa pakikisalo sa kanila (Marcos 2:15-17;Lucas 7:34; Lucas 15:1-2).
Manna - Ang pagkain ng mga Israelita sa panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang. Ito ay maputi at parang butil na maliliit. (Exodo 16:14-21;Bilang 11:7-9).
Marumi - Pagkain, gawain o kaugaliang itinuturing ng mga Judio na labag sa Kautusan. Sinumang "maging marumi" sa ganitong paraan ay dapat dumaan sa tanging paglilinis na iniutos din ng kanilang kaugalian upang mapasama uli sa kanilang pananambahan sa Diyos.
Matatanda - Sa Banal na Kasulatan ay tatlo ang pinag-uukulan nito: (1) mga pinunong Judio na ang iba'y kaanib sa pinakamataas nilang konsilyo, (2) mga tagapamahala sa kapulungang Cristiano, (3) ang 24 na matatanda sa kalangitan na naglilingkod sa Diyos at nakapaligid sa harap ng kanyang trono.
Mesias - Salitang Hebreo na ang ibig sabihi'y "Ang Pinahiran", katumbas ng "Cristo" sa wikang Griego. Ito'y iniuukol sa "Ipinangakong Tagapagligtas".
Mira - Mabangong dagta ng kahoy na ginagamit na gamot at ipinapahid sa bangkay bago ilibing.
Moloc - Isa sa mga diyus-diyusan ng mga Cananeo noong unang panahon.
Mustasa - Isang halaman sa Palestina na tumutubo mula sa isang napakaliit na buto lamang. Ginigiling ang mga buto hanggang maging pulbos at ginagamit na panimpla sa pagkain.
Nardo - Isang uri ng mamahaling pabango na nakukuha sa halamang ganito rin ang pangalan.
Nazareno - Taguri sa mga taga-Nazaret. Ito ang tawag kay Cristo at sa mga unang Cristiano (Gawa 24:5)
Nazareo - Isang taong gumagawa ng tanging panata ng pagtatalaga ng sarili. Ang mga Nazareno ay hindi dapat uminom ng alak, magpagupit, o humipo sa patay (Bilang 6:1-21).Maaaring mamanata sa loob ng isang panahong pinagpasyahan, subalit may mga taong itinalaga na sa Diyos na maging Nazareno mula pa sa pagkapanganak, kagaya ni Samson.
Nisan - Unang buwan sa kalendaryong Hebreo, katumbas ng kalahatian ng Marso hanggang kalahatian ng Abril. Tinatawag din itong Abib.
Onise - Mamahaling bato na iba-iba ang kulay.
Orion - Kalipunan ng mga bituing malinaw na makikita sa gabi kung panahon ng taglamig.
Paghahanda, Araw ng - Ikaanim na araw sa sanlinggo (Biyernes); sa araw na ito'y naghahanda na ang mga Judio sa pagharap ng Araw ng Pamamahinga (Sabado).
Pahiran ng Langis - Buhusan o pahiran ng langis ng olibo ang isang tao bilang pagpaparangal o para hirangin siyang gumanap ng isang tanging gawain. Ang mga hari ng Israel ay pinahiran ng langis bilang tanda ng panunungkulan, kaya masasabing "pinahiran ng langis" ang hari. Patalinhaga itong ginagamit at ikinakakapit sa Panginoon Jesus na hinirang ng Diyos na maging Panginoon at Tagapagligtas ng sangkatauhan.
Pamatok - Mabigat na bara ng kahoy na inaakma sa mga batok ng mga baka matapos silang isingkaw upang kanilang hilahin ang pang-araro o karton. Ginagamit ito upang ilarawan ang mga araling itinuturo ng guro sa kanyang mga estudyante.
Panginoon - Sa saling ito, ang Panginoon ay kumakatawan sa pangalang Yahweh na tawag ng mga Hebreo sa Diyos.
Paraiso - Isang tawag sa langit (Lucas 23:43;2Corinto 12:3).
Pariseo - Isang pangkat ng mga Judio nang panahon ni Jesus; sila'y mahigpit sa pagsunod sa Kautusan ni Moises at sa mga alituntuning idinagdag dito.
Paskuwa - Pinakamahalaga sa mga tauhang pagdiriwang ng bansang Israel. Ginaganap tuwing ika-14 ng buwang Nisan (Abril 1), bilang paggunita sa paglaya ng mga Hebreo mula sa pagkaalipin sa Egipto.Pinatay ng Anghel ng Kamatayan ang lahat ng panganay sa mga tahanang Egipcio ngunit nilampasan ang mga tahanang Hebreo (Exodo 12:23-27). Ang taguring Hebreo sa pagdiriwang na ito sa Pesac.
Pentecostes - Katawagang Griego para sa Pista ng Pag-aani ng mga Judio at ipinagdiriwang limampung araw makaraan ang Pista ng Paskuwa. Limampu ang ibig sabihin ng salitang Pentecostes.
Pinakapunong Saserdote - Puno ng mga saserdote at pangulo ng kataas-taasang Sanedrin ng mga Judio. Minsan sa isang taon, siya'y pumapasok sa Dakong Kabanal-banalan upang maghandog para sa kasalanan ng mga tao.
Pista - (1) ng Pagtatalaga - Walong araw na pagdiriwang ng mga Judio bilang alaala sa muling pagtatalaga ng altar sa templo. (2) ng Pag-aani - tinatawag ding Pentecostes, ito'y idinaraos tuwing huling bahagi ng Mayo, limampung araw pagkaraan ng Paskuwa, upang ipagdiwang ang anihan ng trigo. Shavuoth (Pista ng mga Linggo) ang tawag ng mga Judio sa pistang ito. (3) ng Bagong Buwan - tanging pagdiriwang ng mga Israelita tuwing araw ng bagong buwan. (4) ng Bagong Taon - tinatawag din sa wikang Judio ng "Rosh Hashana". (5) ng Purim - isang tanging araw ng pangilin ng mga Judio tuwing ika-14 na araw ng buwang Adar (gawing Marso), upang gunitain ang pagkakaligtas ng bansang Judio sa pakanang paglipol ni Haman, sa pamamagitan ng kagitingan nina Reyna Ester at ni Mardoqueo. Nasa aklat ni Ester ang kasaysayang ito. (6) ng mga Tolda - isang masayang pagdiriwang ng mga Israelita kung panahon ng taglagas pagkatapos ng anihan. Para magunita nila ang panahon ng paglalakbay sa ilang ng kanilang mga ninuno, ang mga Israelita ay tumitira sa mga tolda o kubol sa buong panahon ng kapistahang ito. Tinatawag ito na "Sucot" sa wikang Hebreo. (7) ng Tinapay na Walang Lebadura - pitong araw na pagdiriwang pagkaraan ng Paskuwa upang gunitain ang paglaya ng mga Hebreo sa Egipto. Kinuha ang katawagang ito sa kinaugaliang di paggamit ng lebadura (pampaalsa) sa pagluluto ng tinapay sa loob ng linggong iyon (Exodo 12:14-20). Idinaraos ito mula sa ika-15 hanggang ika-22 araw ng buwang Nisan (mga unang linggo ng Abril).
Pleyades - Isang maliit na grupo ng mga bituing nakikita kung gabi sa panahon ng taglamig.
Propeta - Tagapagpahayag ng Diyos sa mga tao. Ito'y karaniwang tumutukoy sa ilang lalaki sa Matandang Tipan, subalit may binabanggit ding mga propeta sa Bagong Tipan, sa unang iglesya. Si Juan Bautista ay tinatawag ding propeta.
Rabi - Salitang Hebreo na ang kahuluga'y Guro o Panginoon.
Refan - Pangalan ng isang diyus-diyusan na sinamba noong unang panahon bilang pinuno ng planetang Saturno.
Saduseo - Maliit na samahan ng mga Judio na karamiha'y saserdote. Ang unang limang aklat lamang ng Matandang Tipan ang kanilang pinaniniwalaan.
Sanedrin - Ang pinakamataas na hukuman ng mga Judio, binubuo ng 70 kinatawan at pinamumunuan ng Pinakapunong Saserdote.
Sapiro - Mamahaling bato na karaniwa'y asul.
Setro - Maikling tungkod na hawak ng mga hari sagisag ng kanilang kapangyarihan.
Shebat - Ikalabing-isang buwan sa kalendaryong Hebreo, katumbas ng kalahatian ng Enero hanggang kalahatian ng Hunyo.
Siban - Ikatlong buwan sa kalendaryong Hebreo, katumbas ng kalahatian ng Mayo hanggang kalahatian ng Hunyo.
Sion - Isang katawagan sa Lunsod ni David, ang kuta ng mga Jebuseo na nakubkob ni Haring David at ng kanyang hukbo. Nang lumaon, ang salitang "Sion" ay ginamit upang tukuyin ang burol na kinatatayuan ng Templo.
Suyod - Kasangkapang gamit sa pagbubukid para mabuhaghag ang lupa at pantayin ito matapos araruhin.
Tagulamin - Isang uri ng amag na lumilitaw sa iba't ibang bagay, lalo na kung malamig ang panahon.
Talinghaga - Kuwentong may itinuturong katotohanang espirituwal; ito'y madalas na gingamit ni Jesus sa pagpapaliwanag.
Tebet - Ikasampung buwan sa kalendaryong Hebreo, katumbas ng kalahatian ng Disyembre hanggang kalahatian ng Enero.
Topasyo - Mamahaling bato na karaniwa'y dilaw.
Urim at Tumim - Dalawang maliliit na bagay na ginagamit ng mga saserdote sa Israel upang tarukin ang kalooban ng Diyos.
Zif - Ikalawang buwan sa kalendaryong Hebreo, katumbas ng kalahatian ng Abril hanggang kalahatian ng Mayo.

†††

Lumang Tipan: Gen | Exo | Lev | Bil | Deut | Jos | Huk | Ruth | 1 Sam | 2 Sam | 1 Ha | 2 Ha | 1 Cro | 2 Cro | Ez | Neh | Est | Job | Awit | Kaw | Manga | Aw ni S | Isa | Jer | Panag | Eze | Dan | Hos | Joel | Amos | Oba | Jon | Mik | Nah | Hab | Zef | Hag | Zac | Mal

Deuterocanonico: Tb | Jdt | Estg | Kar | Ecc | Bar | Lih Jer | Aw ng 3 Kab | Su | Bel | 1 Mcb | 2 Mcb

Bagong Tipan: Mt | Mc | Lu | Jn | Gw | Ro | 1 Cor | 2 Cor | Ga | Ef | Fil | Co | 1 Tes | 2 Tes | 1 Tim | 2 Tim | Tito | Filem | Heb | San | 1 Ped | 2 Ped | 1 Jn | 2 Jn | 3 Jn | Ju | Pah